Tỷ số tương quan

This entry is part 4 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0

Tỷ số tương quan η là chỉ tiêu đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan phi tuyến, được tính theo công thức sau:

Tính chất:

  • Tỷ số tương quan nằm trong khoảng [0,1].
  • η = 0: Không có mối liên hệ tương quan phi tuyến.
  • η = 1: Mối liên hệ tương quan phi tuyến hoàn toàn chặt chẽ.
  • η càng gần 1: Mối liên hệ càng chặt chẽ
  • η luôn > 0 do đó tỷ số tương quan chỉ có thể đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ chứ không nói được chiều hướng của mối liên hệ.

Công thức này vẫn có thể dùng cho một hàm tuyến tính nhé.

Series Navigation<< Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quanTương quan tuyến tính và hệ số tương quan Pearson >>