Trải nghiệm du lịch với công nghệ thực tế ảo giá trị nhận thức, giá trị cảm xúc và ý định hành vi của khách du lịch đối với điểm đến trường hợp nghiên cứu tại TP.HCM

Cập nhật: 16/03/2022 bởi admin0

TÓM TẮT

Du lịch thực tế ảo (gọi tắt là du lịch VR) là việc ứng dụng các phần mềm

chuyên dụng để tạo nên môi trường giả lập các điểm đến nhằm tạo nên một cảm

giác chân thực cho các chuyến tham quan ảo trên Internet, thông qua các bức ảnh

hoặc video 3600. Du lịch VR cung cấp cho người tiêu dùng cơ hội trải nghiệm điểm

đến một cách chân thực trong môi trường ảo. Thực tế ảo là một công nghệ mới nổi

được áp dụng trong lĩnh vực du lịch, nhưng rất ít nghiên cứu liệu việc cung cấp trải

nghiệm du lịch thực tế ảo có tác động đáng kể đến quyết định của người tiêu dùng

trực tiếp ghé thăm các địa điểm được trình bày trong VR. Để giải quyết khoảng

trống trên, nghiên cứu này đã dựa trên khung lý thuyết SOR để xem xét ảnh hưởng

của trải nghiệm sự hiện diện trong môi trường VR, đến giá trị nhận thức và giá trị

cảm xúc, qua đó tác động tới ý định hành vi đối với điểm đến.

Sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) với phần mềm SmartPLS trên 305 mẫu tại TP. Hồ Chí Minh, kết quả kiểm định cho thấy tác động đáng kể của trải nghiệm sự hiện diện đối với các giá trị nhận thức và giá trị cảm xúc, từ đó cho thấy rằng trải nghiệm sự hiện diện là yếu tố quan trọng trong trải nghiệm du lịch VR. Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra các giá trị nhận thức và giá trị cảm xúc là các trung gian quan trọng trong việc dự đoán ý định hành

  1. và ý định viếng thăm điểm đến của du khách. Kết quả đã cho thấy giá trị nhận thức ảnh hưởng mạnh đến ý định viếng thăm của du khách hơn so với giá trị cảm xúc. Do đó, nghiên cứu này làm sáng tỏ lý do tại sao khách du lịch tiềm năng đến

thăm các điểm đến được hiển thị trong VR.

Từ khoá: Thực tế ảo (VR), SOR, trải nghiệm sự hiện diện, giá trị nhận thức, giá trị cảm xúc, ý định hành vi, ý định viếng thăm.

 

ABSTRACT

Virtual reality (referred to as VR tourism) is the application of specialized software to create an environment that simulates destinations to create a virtual feel for virtual tours on the Internet, through photos or videos 3600. VR tourism provides consumers with the opportunity to experience a destination is authentic in virtual environment. Virtual reality is an emerging technology is applied in the field of tourism, but little research whether providing a virtual reality travel experience has a significant impact on consumers’ decisions to directly visit locations presented by VR. To address this gap in the literature, this study based on a theoretical framework SOR to consider the effect of presence experience in virtual environment, on cognitive value and affective value, thereby influencing the behavior intention for destination.

By using the partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) with SmartPLS software for 305 samples in Ho Chi Minh City, revealed significant impacts of presence experience on cognitive value and affective value, thereby indicating that presence experience is an important factor in VR tourism. In addition, the study identified cognitive value and affective value as significant mediators in predicting behaviour intention and visit intention of tourist. The results demonstrated that cognitive value was a stronger influence on the intention to visit of tourist than affective. Thus, this study sheds light on why potential tourists visit destinations shown in VR.

Keywords: virtual reality (VR) , SOR, presence experience, cognitive value, affective value, behaviour intention, visit intention

Trang: 1 2 3 4 5 6