Tính hội tụ. Phân tích CFA đơn nhân tố

This entry is part 6 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 24/05/2022 bởi admin0

Với phân tích CFA đơn nhân tố hay mô hay mô hình đa nhân tố ta cũng cần xem xét tính chất này. Với mô hình đa nhân tố ta cần xem xét tính chất này cho từng biến tiềm ẩn.

Phía dưới là ví dụ về một mô hình đơn nhân tố.

Để kiểm tra tính hội tụ của một thang đo ta có thể xem xét 2 tính chất sau

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Trọng số chuẩn hoá >0.5

+ Thang đo được xem là đạt giá trị hội tụ khi các trọng số chuẩn hóa của các thang đo lớn hơn 0.5 và có ý nghĩa thống kê (Gerbring & Anderson, 1988; Hair & cộng sự, 1992).

Ta có thể kiểm tra tính chất này tại bảng trọng số hồi quy

Nếu có hệ số không thoả mãn ta có thể xoá biến quan sát tương ứng và kiểm tra lại

AVE >0.5

+ Fornell và Larcker (1981) cho rằng để nhân tố đạt giá trị hội tụ thì AVE đạt từ khoảng 0.5 trở lên. Tính chất này ta đã biết cách kiểm tra trong bài viết trước

Nếu tính chất này bị vi phạm các bạn có thể xem xét bỏ đi biến có hệ số hòi quy chuẩn hoá nhỏ nhất (hoặc chạy lại efa và tìm biến có hệ số tải nhỏ nhất để loại đi) và kiểm tra lại

 

Series Navigation<< Độ tin cậy của thang đoVẽ nhanh mô hình phân tích CFA từ pattern matrix >>