Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson trong SPSS

This entry is part 8 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0

Sau đây là cách tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS

Bước 1: Analyze-> Correlate -> Bivariate

E:\a\1.PNG

Bước 2: Đưa các biến cần tính hệ số tương quan vào

Ở đây mặc định phần mềm đã để chế độ tính hệ số tương quan Pearson rồi

Nếu muốn tính thêm hiệp phương sai ta sang bước 3. Nếu không cần có thể bỏ qua

Bước 3: Tại mục Options chọn như hình

Cuối cùng nhấn Continue và OK để cho ra kết quả

Tại Output

  • Pearson Correlation chính là hệ số r
  • Sig. là mức ý nghĩa thống kê của hệ số này
  • Covariance chính là Hiệp phương sai

Trong ví dụ trên hệ số tương quan giữ bao bì và kết quả bán hàng là 0.283 cho thấy 2 biến này có mối tương quan thuận với nhau (cùng tăng hoặc cùng giảm).   sig =0.046 <0.05, như vậy ở mức ý nghĩa 5% thì đây là mối quan hệ có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên lấy mức ý nghĩa =1% thì đây là mối quan hệ không có ý nghĩa thống kê (coi như hệ số tương quan bằng 0)

Series Navigation<< Chuẩn đoán quan hệ tuyến tính của 2 biến bằng biểu đồ phân tánGiá trị sig trong bảng hệ số tương quan Pearson >>