Thực hành hồi quy tuyến tính trên SPSS

This entry is part 6 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 14/09/2022 bởi admin0

Xin phép đưa bài viết này lên trước, sau đó mới đề cập đến rất nhiều vấn đề lý thuyết hơn.

Tạm thời các bạn cứ thực hiện máy móc để có thể có được kết quả minh họa trực quan nhất trên SPSS.  Sau khi đọc hết seri bài viết này các bạn sẽ biết cách thực hành chủ động miễn sao đặt được mục đích. Khi đó các bạn sẽ hết “máy móc”

Tất nhiên trong các phần sau khi có các kiểm định sâu hơn thì có thể các bạn cần thực hiện lại các bước này, để click thêm những lựa chọn sâu. Các phần đó cũng có thể dùng bộ dữ liệu khác để phù hợp với tính chất bài viết.

Các bước dưới đây minh hoạ các thao tác cơ bản nhất khi thực hiện phân tích hồi quy trên SPSS

Các thao tác cơ bản trên phần mềm

Bước 1: Analyze -> Regression -> Linear…

Bước 2: Đưa biến

Đưa biến phụ thuộc vào ô Dependent

Đưa các biến độc lập vào ô Independent(s)

Bước 3: Tại mục Statistics ta chọn thêm 1 số đại lượng cần thống kê

Ngoài 2 dấu tích sẵn như màn hình thông thường ta hay tính thêm:

+ Giá trị Collinearity Diagnostics: Tính toán hệ số đại phương đại phương sai VIF để xem xét hiện tượng đa cộng tuyến

+ Thống kê Durbin-Watson: Kiểm tra hiện tượng tự tương quan bậc 1 giữ các phần dư (chỉ hữu dụng vơi số liệu thời gian, không cần thiết với dữ liệu chéo, tuy nhiên nhiều bài vấn tính và đưa vào. Thôi thì thà thừa còn hơn thiếu)

+ Confidence Intervals và chọn level tương ứng: Tính toán khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy.

+ Các giá trị khác các bạn tự tìm hiểu thêm nhé!

Bước 4. Tại mục Plots… chúng ta có thể lựa chọn vẽ 1 số biểu đồ

Thông thường người ta sẽ vẽ 2 đồ thị

+ Đồ thị 1 thể hiện phần dư chuẩn hóa và giá trị dự đoán, để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Sách Hoàng Trọng- Mộng Ngọc trang 226, tập 1

+ Đồ thị phân bố Histogram của phần dư đã chuẩn hóa để xem phần dư có phân phối chuẩn hay không

Bước 5: Tại mục Save… ta xem xét lưu lại 1 số giá trị nào đó

Ta chỉ lưu lại (nếu cần thiết) để dùng ở các bước tiếp theo/ dùng cho mục đích khác. Ở đây tạm thời chỉ giới thiệu chứ chưa cần lưu lại giá trị nào.

Cuối cùng ta nhấn Continuce -> OK để thực hiện tính toán. Sau đó sẽ thu được kết quả tại output.

Series Navigation<< So sánh phân tích tương quan và phân tích hồi quyCác yêu cầu và giả định trong phân tích mô hình hồi quy tuyến tính >>

Trang: 1 2 3