Thống kê Trung vị, Mode

This entry is part 2 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Cập nhật: 26/03/2022 bởi admin0

Tiếp tục với phân tích thống kê tần số trong bài trước.

Trước hết ta đi qua định nghĩa

+ Trung vị là giá trị chia đôi băng tần số thành 2 mẫu bằng nhau. Nếu bảng dữ liệu có 100 quan sát thì trung vị là giá trị thứ 50. Nếu bảng số liệu có 101 quan sát thì trung vị là giá trị thứ 51

+ Mode (đọc là mốt) chính là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong bảng tần số

Xem thêm: Dịch vụ AMOS

Thao tác

Tại mục thống kê tần số, tiêp tục nhấn vào Statistics và chọn vào phần khoanh Vuông

Ngoài ra các bạn có thể đánh thêm vào phần khoanh tròn để thông kế thêm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, phương sai, đọ lệch chuẩn,…..

Cuối cùng nhấn Continuce và OK

Ta thu được kết quả. Bảng này sẽ xuất hiện ở trước bảng tần số

Series Navigation<< Thống kê tần sốChuẩn hoá một biến trong SPSS >>