Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp trên SmartPLS

This entry is part 13 of 23 in the series SMART PLS

Cập nhật: 04/11/2021 bởi admin0

Tính toán các tác động trên SmartPLS

Không cần plug-in hay các thủ tục tính toán bằng tay. Các kết quả bạn quan tâm như các tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp bạn có thể được tính toán

+ Bằng thủ tục PLS Algorithm và click vào các vị trí tương ứng để xem các hệ số hồi quy mẫu

D:\a\46.PNG

+ Hoặc dùng thủ tục Bootstrapping để kiểm tra thêm ý nghĩa thống kê qua p-value. Xem lại https://vaxidi.com/phan-tich-mo-hinh-pls-sem-tren-smartpls/4#Kiem_dinh_khoang_tin_cay_va_y_nghia_cua_cac_he_so_hoi_quy_trong_mo_hinh

D:\a\47.PNG

Series Navigation<< Hệ số tác động năng lực dự đoán q2 (q Square)Đánh giá vai trò của biến trung gian trong PLS SEM bằng phần mềm SmartPLS >>

Trang: 1 2