Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp

This entry is part 18 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 31/10/2021 bởi admin0

Bài viết đưa về khái niệm và ví dụ minh họ cho việc đánh giá các tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp trên phần mềm AMOS ( không nhất thiết mô hình phải là SEM nhé)

Định nghĩa

Xét một mô hình tương đối phức tạp như sau (mình làm phức tạp chút để lấy ví dụ thôi)

Tác động trực tiếp (Derect effect)

Là các tác động được thể hiện bằng mũi tên 1 chiều trên mô hình. Các hệ số hồi quy bây lâu này ta nói đến chính là ước lượng của mối tác động trực tiếp

Ví dụ: B->X, C–>X, C–>Y, C–>A, X–>Y, Y–>A

Tác động gián tiếp (Inderect effect)

Giả sư tồn tại 1 đường dẫn nào đó dạng M –>…… –> N với số lượng và cấu trúc biến trung gian không hạn chế thì tồn tại 1 mối tác động gián tiếp của M lên N

Ví dụ: B–>Y, B–>A, C–>A

Tác động tổng hợp (Total effect)

+ Đây là tổng của tác động trực tiếp và gián tiếp

Như vậy sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra trong mối quan hệ tác động đó là

+ Chỉ có tác động trực tiếp, không có tác động gián tiếp. Ví dụ:B–>X, X–>Y

+ Không có tác động trực tiếp, chỉ có tác động gián tiếp. Ví dụ: B–>Y, B–>A

+ Có cả 2 loại tác động. Ví dụ C–>Y, C–>A, X–>A

Series Navigation<< Bootstrap mô hình SEM trên phần mềm AMOSBiến trung gian và đánh giá vai trò của biến trung gian trong SEM bằng phần mềm AMOS >>

Trang: 1 2 3