So sánh trung bình 2 mẫu độc lập trên SmartPLS

This entry is part 15 of 23 in the series SMART PLS

Cập nhật: 05/11/2021 bởi admin0

Cùng ý tưởng với bài viết này, các bạn có thể xem lại: https://vaxidi.com/kiem-dinh-so-sanh-gia-tri-trung-binh-voi-sem

Trên SmartPLS chúng ta cũng có thể làm tương tự.

Xét bộ dữ liệu đang có với mã hoá nữ=0 và nam=1. Bay giờ muốn so sánh giá trị trung bình giữa 2 nhóm ta chỉ cần vẽ mô hình sau

Thực hiện tính toán như thông thướng, ta thu được kết quả sau (Bootstrapping)

Với hệ số hồi quy âm (-0.284) và có ý nghĩa thống kê (pvalue =0.000<0.05) ta có thể suy diễn ra rằng trên tỏng thể thì trung bình biến Y của nhóm nam thấp hơn nhóm nữ. Trung bình 1 người nam sẽ có Y thấp hơn của người nữ 0.292 đơn vị (xem cột sample mean)

 

Series Navigation<< Đánh giá vai trò của biến trung gian trong PLS SEM bằng phần mềm SmartPLSXử lý biến điều tiết trên SmartPLS >>