Relative Content

Blog Archives

Hồi quy thứ bậc- Ordinal Regression

This entry is part 1 of 1 in the series Hồi quy thứ bậc

Mở đầu Hồi quy thứ tự (thứ bậc) nói nôm na chính là sự kết hợp giữ hồi quy tuyên tính và hồi quy logistic. Trong hồi quy thức bậc thì biến phụ thuộc là một biến thứ bậc (trường hợp riêng của biến danh nghĩa trong hồi quy logistic). Giả sử 5 nhóm học […]