Kỹ thuật 3: Sắp xếp các nhân tố theo thứ tự giảm dần của eigenvalue

This entry is part 17 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 04/10/2022 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Kỹ thuật 3: Sắp xếp các nhân tố theo thứ tự giảm dần của eigenvalue

Việc săp xếp này giúp bạn dễ dàng kiểm tra các điểm chưa đạt về tiêu chuẩn hệ số tải (thằng bé nhất xếp dưới cùng, nhìn là thấy luôn).

Kỹ thuật giúp ta có một ma trận đẹp, dễ nhìn, dễ dang xác định các biến quan sát có hệ số tải nhỏ để loại bỏ

Đồng thời sau này có tính biến đại diện cho các nhân tố tự động cũng dễ dàng biết được biến đó là của nhân tố nào (vì thứ tự biến đại diện và thứ tự các nhân tố là trùng nhau)

Thủ tục: Tại menu Options của EFA chọn như hình

C:\Users\lp\Pictures\1.PNG

Ma trận xoay thu được dễ nhìn hơn rất nhiều, đặc biệt là với các ma trận cỡ lớn (nhiều nhân tố)

Series Navigation<< Kỹ thuật 2: Ẩn đi các hệ số tải quá nhỏỨng dụng phân tích EFA trong luận văn và nghiên cứu khoa học >>