Phân tich tin cậy

Cập nhật: 22/08/2020 bởi admin0

2.3.2. Kết quả nghiên cứu

Với 200 bảng câu hỏi hợp lệ thu về, toàn bộ dữ l ệu đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để tiến hành nghiên cứu về sự hài lòng khách àng đối với dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế. Kết quả nghiên cứu cụ thể đƣợc trình bày sau đây.

a. Kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha

Để phân tích độ tin cậy của các thang đo, đề tài sử dụng hệ số Cronbach’s alpha. Hệ số này là một phép kiểm định thống kê dùng để kiểm tra độ chặt chẽ và tƣơng quan giữa các biến quan sát. Điều này liên quna đến hai khía cạnh là tƣơng quan giữa bản thân các biến và tƣơng quan từng biến với tổng thể. Chỉ những bi n có hệ số tƣơng quan biến tổng phù hợp lớn hơn 0.3 và có hệ số Cronbach’s alpha lớn hơn 0.6 mới đƣợc xem là chaaos nhận đƣợc và thích hợp đƣa vào những bƣớc

phân tích tiếp theo.

Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của đề tài đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau:

Bảng 2.8: Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha

 Trung binhPhƣơng saiTƣơng quanCronbach’s
Biến quan sátthang đo nếuthang đo nếuAlpha nếu loại
biến tổng
 loại biếnloại biếnbiến
  
     
Nhân tố Phƣơng tiện hữu hình (PTHH): Alpha = .734
     
PTHH110.781.901.612.619
     
PTHH210.792.049.545.662
     
PTHH310.732.088.525.673
     
PTHH410.892.380.420.729
     
 Nhân tố Khả nă  g đáp ứng (DU): Alpha = .758 
     
DU127.799.895.480.728
     
DU228.039.487.540.717
     
DU327.4610.370.475.730
     
DU427.5310.853.399.741
     
DU527.8611.039.332.750
     
DU627.3610.734.371.745
     
DU727.7310.462.384.744
     
DU827.3710.454.471.731
     
DU927.6110.380.474.730
     
 Nhân tố Tin cậy (TC): Alpha = .776 
     
TC114.504.060.585.722
     
TC214.394.029.576.725
     
TC314.064.288.558.732
     
TC414.084.480.492.753
     
TC514.314.147.534.740