Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha trong SPSS

Cập nhật: 19/10/2022 bởi admin1

Đo độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s alpha

Trước tiên, chúng ta cần hiểu khái niệm về tính nhất quán bên trong của một phần tử. Tính nhất quán bên trong có nghĩa là các biến quan sát trong thang đo phải có mối tương quan thuận chặt chẽ với nhau, điều này giải thích cho cùng một khái niệm. Cronbach’s Alpha là một chỉ số về tính nhất quán bên trong này. Nếu một thang đo mà các biến quan sát có tương quan thuận thì thang đo đó càng phù hợp thì hệ số Cronbach’s alpha càng cao.

Hệ số Cronbach’s alpha có giá trị thay đổi trong khoảng [0,1]. Mức 0 nghĩa là các biến quan sát trong nhóm hầu như không có mối tương quan, mức 1 nghĩa là các biến quan sát có tương quan hoàn hảo với nhau, hai mức 0 và 1 ít xảy ra trong phân tích dữ liệu. Trong một số trường hợp, hệ số Cronbach’s alpha âm xuất hiện vượt quá giới hạn [0,1], lúc này thang đo hoàn toàn không đáng tin cậy, không có tính đơn hướng, các biến quan sát trong thang đo ngược chiều, ngược chiều nhau.

Tiêu chuẩn kiểm định độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha

Theo Nunnally (1978), một thang đo tốt phải có độ tin cậy Cronbach’s Alpha từ 0,7 trở lên. Hair và cộng sự (2009) cũng cho rằng thang đo đảm bảo tính đơn hướng và độ tin cậy nên đạt ngưỡng Cronbach’s alpha 0,7 hoặc cao hơn, nhưng như một nghiên cứu khám phá sơ bộ, ngưỡng Cronbach’s alpha 0,6 là chấp nhận được. Hệ số Cronbach’s alpha càng cao thì thang đo càng có độ tin cậy cao.

Một chỉ số quan trọng khác là Mục đã sửa – Tổng tương quan. Giá trị này thể hiện mối tương quan giữa từng biến quan sát với các biến còn lại trong thang đo. Nếu biến quan sát có mối tương quan thuận càng mạnh với các biến khác trong thang đo thì giá trị của Mục hiệu chỉnh – Tổng tương quan càng cao thì biến quan sát càng tốt. Cristobal và cộng sự. (2007) cho rằng, thang đo tốt là khi các biến quan sát có giá trị Mục điều chỉnh – Tổng tương quan từ 0,3 trở lên. Khi tiến hành kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha, biến quan sát có hạng mục hiệu chỉnh – Hệ số tương quan tổng nhỏ hơn 0,3 thì cần xem xét loại bỏ biến quan sát.

Nội dung nghiên cứu