One-way ANOVA SPSS

Cập nhật: 19/10/2022 bởi admin1

Bài viết này chỉ tập trung vào ứng dụng One-way anova để so sánh giá trị trung bình của một biến số nào đó giữa các nhóm độc lập với nhau, giả sử rằng tất cả các giả định về dữ liệu đã thoả mãn.

Bài viết là các kiến thức rất quen thuộc mà có thể các bạn cũng không cần hiểu quá, cứ làm máy móc theo hưỡng dẫn (vấn đúng) là có thể hoàn thành bài luận rồi. Còn nếu các bạn thấy nó khô khan và máy móc, muốn thưc sự hiểu về bài kiểm tra này và dùng nó uyển chuyển thì các bạn đọc một bài viết sâu hơn tại đây nhé: https://vaxidi.com/one-way-anova

Xem thêm về bài kiểm tra phi tham số thay thế One-way ANOVA: https://vaxidi.com/kiem-dinh-kruskal-wallis

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Giới thiệu kiểm định One-way ANOVA SPSS

Như independent sample t test, one-way anova cũng yêu cầu biến phụ thuộc trong từng nhóm phải có phân phối chuẩn nhưng trong các bài ở Viet Nam cũng thường được bỏ qua

Bài toán: Có n mẫu S1, S2, …., Sn. Biến quan sát X theo từng nhóm có giá trị trung bình lần lượt là µ1, µ2,…, µn

Ứng dụng One-way ANOVA trong SPSS được thiết kế gồm 2 phần chính đó là

+ Phần 1: Kiểm định cặp giả thuyết sau

+ Phần 2: Kiểm định sâu (kiểm định hậu kỳ) từ menu Post Hoc test để trả lời rõ xem nếu có sự khác biệt thì khác biệt xảy ra giữa trung bình của 2 nhóm nào

Tất nhiên tuỳ từng bài mà các bạn có thể thực hiện ở mức độ nào.

Trước khi đến với ví dụ minh hoạ thao tác thực hiện, các bạn có thể xem tóm tắt quy tắc đọc kết quả ở đây. Lưu ý là tuỳ kết quả bước trước mà chọn kết quả nước sau, vì sẽ có những output không dùng đến.

Xem phần tiếp theo: https://vaxidi.com/so-sanh-bang-one-way-anova#Khai_quat_quy_trinh_phan_tich_One-way_ANOVA