One sample t test spss

Cập nhật: 19/10/2022 bởi admin1

Kiểm định One-Sample T Test được sử dụng khi muốn so sánh trung bình của một biến định lượng với một giá trị cho trước cụ thể nào đó

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Thực hiên One sample t test trên SPSS như sau

Bước 1: Analyze > Compare means > One sample t test

Bước 2

Đưa biến cần test, ở đây là HAILONG_T3 vào ô test variable. Trên thực tế tá có thể test nhiều biến cùng lúc

Đưa giá trị µ0 vào ô Test value, ở đây µ0=8

Các lựa chọn khác tạm thời không cần quan tâm

Bước 3: Đọc kết quả

ở đây giá trị sig =0.001 <0.05, như vậy ta bác bỏ H0, như vậy không thể cho rằng điểm hài lòng trung bình tháng 3 là 8 được.

Để xem đầy đủ về phân tích One sample T test các bạn có thể xem ở đây: https://vaxidi.com/one-sample-t-test