Nếu không dùng bài kiểm tra independent sample t test mà đưa biến phân loại vào phương trình hồi quy như 1 biến giả để xét có được không?

This entry is part 26 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Trả lời: Được chứ, miễn là mô hình hồi quy đó tốt

Phân tích independent sample t test chẳng qua là 1 bài hồi quy với 1 biến giả duy nhất là biến độc lập đó. Tất nhiên hồi quy 1 và nhiều biến phụ thuộc sẽ cho kết quả khác nhau. Nên dùng phân tích nào, trong trường hợp nào sẽ có bài viết ở phần hồi quy đề cập rõ hơn

Series Navigation<< Hiện tượng không trả về bài kiểm tra Post Hoc khi chạy One-way ANOVAHướng dẫn một kiểm định tham số kiểm định tính phân phối chuẩn của một biến trên SPSS >>