Một số dấu hiệu nhận biết đa cộng tuyến và cách phát hiện trên SPSS

This entry is part 2 of 4 in the series Giải đáp thực hành SPSS 2

Cập nhật: 28/08/2022 bởi admin0

Trả lời:

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Một số dấu hiệu nhận biết đa cộng tuyến

+ Kiểm đinh F (ở bảng ANOVA) và t (bảng coffecient) mẫu thuẫn, chính là việc R bình cao mà các hệ sô không có ý nghĩa thống kê

+ Sai số chuẩn cao bất thường

+ Dấu hệ số hồi quy bị đổi chiều, không theo lý thuyết

Nhận biết trên SPSS

Hệ số phóng đại phương sai VIF đươc ưa thích dùng trên các phần mềm, kể cả SPSS

Tại phần hồi quy, Statistics… > Collinearity diagnostics

D:\a\28.PNG

Tại output sẽ nhận được hệ số VIF

Tiêu chuẩn thường lấy đó là

+ VIF > 10 là có đa cộng tuyến. VIF <10 là không có đa cộng tuyến

+ Với các bài dùng thang đo Likert 5 cấp thì còn số ngưỡng thường được lây là 2. VIF< 2 là không có đa cộng tuyến và VIF >2 là có đa cộng tuyến.

Xem thêm: Đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy nhị phân

Series Navigation<< Giải đáp các câu hỏi trong quá trình thực hành SPSSXử lý mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến >>