Mối quan hệ giữa cân bằng công việc cuộc sống, sự hài lòng công việc và cam kết với tổ chức: trường hợp nhân viên kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh trên địa bàn TP.HCM

Cập nhật: 06/08/2022 bởi admin0

TÓM TẮT

Mối quan hệ giữa cân bằng công việc cuộc sống, sự hài lòng công việc và cam kết với tổ chức: Trường hợp nhân viên kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh trên địa bàn TP.HCM.

Tóm tắt:

Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa cân bằng công việc cuộc sống, sự hài lòng công việc và cam kết với tổ chức của nhân viên kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh trên địa bàn TP.HCM. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu đã được kiểm định bằng SPSS và Amos 20.0 với mẫu khảo sát là 345 nhân viên kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh tại TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Cân bằng công việc cuộc sống tác động tích cực đến sự hài lòng công việc; (2) Cân bằng công việc cuộc sống ảnh hưởng tích cực đến cam kết với tổ chức; (3) Sự hài lòng công việc tác động tích cực đến cam kết với tổ chức; (4) Đồng thời, cân bằng công việc cuộc sống không những tác động trực tiếp mà còn có tác động gián tiếp đến hành vi cam kết với tổ chức (thông qua sự hài lòng công việc). Kết quả nghiên cứu đem lại một số hàm ý quản trị cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh

  • TP.HCM.

Từ khóa:

Cam kết với tổ chức; Cân bằng công việc cuộc sống; Sự hài lòng công việc; Tiêu dùng nhanh.

Abstract:

This study examines the relationship between work life balance, job satisfaction and organizational commitment of FMCG sales staff in Ho Chi Minh City. The research model and its hypotheses were empirically tested using SPSS and Amos 20.0 with survey data from 345 FMCG sales staff in Ho Chi Minh City. The research results indicate that: (1) Work life balance has positively associated with job satisfaction; (2) Work life balance has positively associated with organizational commitment; (3) Job satisfaction has positively associated with organizational commitment; (4) Work life balance not only has a direct impact on organizational commitment behavior but also has an indirect effect (through job satisfaction). The research results provide some managerial implications for managers of FMCG businesses in Ho Chi Minh City.

Keywords:

Organizational Commitment, Work Life Balance, Job Satisfaction, FMCG.

Trang: 1 2 3 4 5 6