Kiểm định nhị thức Binomial Test

This entry is part 6 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Cập nhật: 18/09/2021 bởi admin0

Bài kiểm tra này nhằm kiểm tra tỷ lệ của một biến phân loại nhị phân

Sử dụng bộ dữ liệu binomial.sav

Bài toán

Giả sư khảo sát ngẫu nhiên 150 học sinh cấp 2 tại 1 huyện và thu đươc mẫu có đặc điểm được thống kê mô tả như sau

Một số câu hỏi được đặt ra là

+(1) Có thể cho rằng tỷ lệ học sinh nam và nữ là bằng nhau hay không

+(2) Có thể cho rằng Tỷ lệ học sinh nữ là 65% hay không

+(3) Có thể cho rằng tỷ lệ học sinh cuối cấp (lớp 9) là 20% hay không

+(4) Có thể cho rằng tỷ lệ học sinh lớp 7 là 30% hay không

Lưu ý

+ Dữ liệu bắt buộc phải mã hoá dưới dạng số nguyên, có thể không cần gán value cũng được

+ Bộ dữ liệu luôn được chia thành 2 phần. Nếu biến đang xét chỉ có 2 giả trị thì điều này mặc định được đáp ứng. Nếu nó có nhiều giá trị thì bạn cần chỉ ra điểm cắt c, khi đó bộ dữ liệu chia ra thành 2 phần <=c và >c

+ Quan sát đầu tiên của bộ dữ liệu thuộc nhóm nào thì phần mềm kiểm tra tỷ lệ cho nhóm đó. Điều này sẽ được giải thích phía dưới

Đây là 10 dòng đầu tiên của bộ dữ liệu

Series Navigation<< Kiểm định Friedman và Kendall’s WKiểm định Khi-bình phương (Chi-square) >>

Trang: 1 2