Đọc thêm: Kiểm định Levene về sự đồng nhất của phương sai

Cập nhật: 12/03/2022 bởi admin0

Giới thiệu

Levene’s Test là kiểm đinh về sự băng nhau về phương sai giữa các nhóm. Kiểm định này được tích hợp làm kiểm định về sự đồng nhất phương sai trong các bài kiểm tra t test hay one way anova trên SPSS. Tất nhiên để kiểm định vấn đề này thì còn có 1 số kiểm định khác

Cặp giả thuyết

H0: Phương sai của biến đang xét (biến phụ thuộc) giữa các mẫu (nhóm) là bằng nhau (đôi một bằng nhau)

H1: Ít nhất có một cặp 2 nhóm nào đó mà phương sai biến phụ thuộc của chúng không bằng nhau

Biểu thức kiểm định

Nó hơi phức tạp xíu, tạm thời xin phép không trích dẫn ở đây.

Thống kê này tuân theo phân phối Fisher (F)

Thực hiện trên SPSS

Bài kiểm tra này thực hiện thông quả tổ hợp bài kiểm tra One way ANOVA

Kết quả trên Output

Ngoài ra trong bài kiểm tra Independent sample T test nó cũng được thực hiện mặc định và hiển thị ở output

Đọc kết quả trên SPSS

Lấy mức ý nghĩa 0.05 (5%)

+ sig < 0.05 thì bác bỏ H0, tức là phương sai giữa các nhóm không đồng nhất

+ sig > 0.05 thì bác bỏ H0, tức là phương sai giữa các nhóm đồng nhất

Kiểm định mở rộng : Brown và Forsythe (1974)

Các cặp giả thuyệt và quy tắc đọc kết quả tương tự kiểm định Levene

Thao tác trên SPSS được thực hiện như sau: (thông qua One-way ANOVA)

Kết quả hiển thị

Tài liệu tham khảo

+ Levene, Howard (1960). “Robust tests for equality of variances”. In Ingram Olkin; Harold Hotelling; et al. (eds.). Contributions to Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold Hotelling. Stanford University Press. pp. 278–292.

+ Derrick, B; Ruck, A; Toher, D; White, P (2018). “Tests for equality of variances between two samples which contain both paired observations and independent observations” . Journal of Applied Quantitative Methods. 13 (2): 36–47.

 

Series Navigation<< Dùng nhiều lần independent sample t test thay thế one-way ANOVA được không?Văn mẫu: Trình bày kết quả so sánh giá trị trung bình (Kiểm định sự khác biệt) >>