Đọc thêm: Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết của hệ số Cronbach’s Alpha

This entry is part 17 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Cập nhật: 22/03/2022 bởi admin0

Trong bài này mình sẽ viết tắt hệ số Cronbach’s Alpha bằng ký hiệu gama (γ) để thay thế cho kỹ hiệu α để tránh nhầm với mức ý nghĩa. Các phân tích không nói gì đến mức ý nghĩa thì tự hiểu là 5%

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Định lý

Xét thang đo gồm n quan sát và và k biến quan sát (items) và có hệ số tin cậy γ

Với mỗi giá trị γ0 bất kỳ cho trước thì tỷ số F

(phát biểu là Tỷ số F tuân theo quy luật phân phối F n-1 bặc tự do và (n-1)*(k-1) bậc tự do )

Hệ quả

Khoảng tin cậy đối xứng

Với mức ý nghĩa α cho trước thì khoảng tin cậy đối xứng (γL, γU) được tính như sau

γL= 1-(1-γ)*F(α/2 , n-1,(n-1)*(k-1))

γU= 1-(1-γ)*F(1-α/2 , n-1,(n-1)*(k-1))

Khoảng tin cậy một phía

Đối với kiểm tra một phía ở phía bên trái, khoảng tin cậy là ( γL , 1) trong đó γL được tính như trên nhưng thay α/2 bằng α . Đối với kiểm tra một phía ở phía bên phải, khoảng tin cậy là (-1, γ U ) trong đó γU được tính như trên nhưng thay α/2 bằng α

Kiểm định giả thuyết

Nếu chúng ta muốn kiểm tra giả thuyết rỗng rằng (giá trị tổng thể của) Cronbach’s alpha nhỏ hơn một giá trị γ0 nào đó , chúng ta kiểm tra xem giá trị p của F có nhỏ hơn α hay không (tương đương viễc xem Fqs có lớn hơn F(α, , n-1,(n-1)*(k-1)) hay không). Nếu điều đó xảy ra, chúng ta bác bỏ giả thuyết rỗng rằng Cronbach’s alpha < γ0 .

Nếu chúng ta muốn kiểm tra xem Cronbach’s alpha có lớn hơn γ0 nào đó thì chúng ta kiểm tra xem giá trị p của F có nhỏ hơn 1-α hay không (tương đương việc xem Fqs có nhỏ hơn F(1-α , n-1,(n-1)*(k-1)) hay không). Nếu điều đó xảy ra, chúng ta bác bỏ giả thuyết rỗng rằng Cronbach’s alpha > γ0

Series Navigation<< Vấn đề hệ số cronbach’s alpha quá caoĐọc thêm: Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation trong phân tích Cronbach’s Alpha >>

Trang: 1 2 3