Khái niệm biến tiềm ẩn

This entry is part 3 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 02/07/2022 bởi admin0

Biến tiềm ẩn là các biến đại diện cho 1 khái niệm nào đó nhưng không được đo lường trực tiếp (các biến được đo lường trực tiếp gọi là biến quan sat được kỹ hiệu là hình chữ nhật và có cột dữ liệu tương ứng trong file data)

A1 là một biến quan sát

Biến tiềm ẩn được ký hiệu là hình elip trên mô hình

Biến tiềm ấn bậc 1 là biến tiềm ẩn có các biến chỉ báo (indicators) là các biến quan sát

A là biến tiềm ẩn bậc 1

Biến tiềm ẩn bậc 2 là biến có các biến chỉ báo (indicators) là các tiềm ấn bậc 1

X là biến tiềm ẩn bậc 2

Tương tự như thế ta có các biến tiềm ẩn bậc cao hơn

Việc sử dụng các biến tiềm ẩn bậc cao sẽ được để cập sau. Loạt bài viết này chủ yếu nó về biến tiềm ẩn bậc 1

Đọc thêm về cách sử dụng biến tiềm ẩn bậc cao: https://vaxidi.com/bien-tiem-an-bac-cao

Series Navigation<< Model fit và cách hiển thị nhanh giá trị của model fit ở góc màn hìnhPhân tích nhân tố khẳng định CFA >>