Khai báo biến và mã hoá dữ liệu

This entry is part 3 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 18/12/2021 bởi admin0

Bài viết sẽ đề cập tới 2 thủ tục cơ bản là mã hoá và khai báo biến trên SPSS

Mã hoá dữ liệu

Mã hoá hay còn có thuật ngữ tiếng anh rà Recode, chính là việc hình thành quy tắc quy ước tương ứng giữ một giá trị thực tế của dữ liệu với một ký tự mã hoá tương ứng (thường là số) Việc này mang lại nhiều lợi ích mà trước mắt là việc nhập liẹu và xử lý dữ liệu một cách dễ dàng, thay vì nhập một câu trả lời lặp đi lặp lại dài loàng ngoằng ta chỉ cần nhập một ký tự đại diện. Để chạy nhiều thủ tục thống kê trên spss thì ta quy định các giá trị được mã hoá về dạng số

Ví dụ

+ Giới tính: nam=1, nữ=2, khác =3

+ Tuổi: dưới 18=1, 18-30=2 và trên 30=3

Một số lưu ý

+ Việc xác định quy tắc mã hoá cần được thực hiện trước khi mã hoá để tránh sai sót và bối rối trong quá trình nhập liệu

+ Khi nhập dữ liệu từ phiếu giây vào SPSS nên nhâp dữ liệu đã được mã hoá (dạng số)

+ Nếu nhập lên excel ta cũng làm tương tự

+ Nếu có 1 kết quả khảo sát dạng excel, ví dụ từ Google form bạn có thể mã hoá bằng tính năng Find and Replace trên excel

Xem thêm: Xử lý đồ thị trên SPSS

Khai báo biến trên SPSS

Bước 1: Chọn cửa sổ Variable View

Bước 2: Gán tên và nhãn

Tại mục name ta đặt tên có biến. Các phiên bản spss mới cho phep đặt tên biến có dấu. Tuy nhiên có lưu ý là tên biến không được chứa dấu cách

Trong trường hợp muốn giả thích, ghi chú thêm ý nghĩa cho biến ta sử dụng cột label. Đây là trường không bắt buộc

Bước 3: Gán Value (giá trị)

Tại cột value nhận vào hàng biến tương ứng, chỉ định giá trị mới và giá trị cũ (label) tương ứng rồi nhấn add. Tronng quá trình có thể sửa đổi băng nút change hoặc xoá băng nút remove

Cuối cùng nhấn OK

Xem thêm: Dịch vụ hướng dẫn thực hành SPSS

Series Navigation<< Hướng dẫn thao tác cơ bản với SPSSNhập dữ liệu từ Excel vào SPSS >>