Đọc thêm: Chỉ số KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Test)

This entry is part 32 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Chỉ số KMO

Chỉ số (hệ số) KMO là thước đo mức độ thích hợp của việc lấy mẫu (Measure of Sampling Adequacy- MSA), cả về tổng thể và đối với từng biến (Kaiser 1970; Cerny và Kaiser 1977; Dziuban & Shirkey, 1974). Thống kê là thước đo tỷ lệ phương sai giữa các biến có thể là phương sai chung. Tỷ trọng càng thấp, dữ liệu càng phù hợp với phân tích nhân tố. KMO tổng thể được thể hiện trong bảng "KMO and Bartlett's Test" của output. Các chỉ số đo mức độ thích hợp của việc lấy mẫu (MSA) cho các biến riêng lẻ được hiển thị dưới dạng các phần tử đường chéo của ma trận Anti-image Matrices trong output.

Thống kê KMO là một bản tóm tắt về mức độ nhỏ của các tương quan từng phần, so với tương quan ban đầu (bậc không). Mối tương quan từng phần đối với từng cặp biến trong phân tích nhân tố, bao gồm mối tương quan giữa các biến đó sau khi phân tích ảnh hưởng của tất cả các biến khác trong phân tích nhân tố.

Công thức

Trong đó

+ rjk là hệ số tương quan của biến thứ j và biến thứ k (j≠k)

+ pjk là hệ số tương quan riêng phần của biến thứ j và thứ k (j≠k) được kiểm soát bởi tất cả các biến quan sát khác. Xem thêm: Hệ số tương quan riêng

Hệ quả

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?