Hồi quy đa biến trong SPSS

Cập nhật: 19/10/2022 bởi admin1

Các thao tác cơ bản trên phần mềm

Bước 1: Analyze -> Regression -> Linear…

Bước 2: Đưa biến

Đưa biến phụ thuộc vào ô Dependent

Đưa các biến độc lập vào ô Independent(s)

Bước 3: Tại mục Statistics ta chọn thêm 1 số đại lượng cần thống kê

Ngoài 2 dấu tích sẵn như màn hình thông thường ta hay tính thêm:

+ Giá trị Collinearity Diagnostics: Tính toán hệ số đại phương đại phương sai VIF để xem xét hiện tượng đa cộng tuyến

+ Thống kê Durbin-Watson: Kiểm tra hiện tượng tự tương quan bậc 1 giữ các phần dư (chỉ hữu dụng vơi số liệu thời gian, không cần thiết với dữ liệu chéo, tuy nhiên nhiều bài vấn tính và đưa vào. Thôi thì thà thừa còn hơn thiếu)

+ Confidence Intervals và chọn level tương ứng: Tính toán khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy.

+ Các giá trị khác các bạn tự tìm hiểu thêm nhé!

Bước 4. Tại mục Plots… chúng ta có thể lựa chọn vẽ 1 số biểu đồ

Thông thường người ta sẽ vẽ 2 đồ thị

+ Đồ thị 1 thể hiện phần dư chuẩn hóa và giá trị dự đoán, để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Sách Hoàng Trọng- Mộng Ngọc trang 226, tập 1

+ Đồ thị phân bố Histogram của phần dư đã chuẩn hóa để xem phần dư có phân phối chuẩn hay không

Bước 5: Tại mục Save… ta xem xét lưu lại 1 số giá trị nào đó

Ta chỉ lưu lại (nếu cần thiết) để dùng ở các bước tiếp theo/ dùng cho mục đích khác. Ở đây tạm thời chỉ giới thiệu chứ chưa cần lưu lại giá trị nào.

Cuối cùng ta nhấn Continuce -> OK để thực hiện tính toán. Sau đó sẽ thu được kết quả tại output.

Xem tiếp: https://vaxidi.com/thuc-hanh-hoi-quy-tuyen-tinh-tren-spss/2