Hiệp phương sai (Covariance)

This entry is part 1 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0

Có thể bỏ qua

Hiệp phương sai là gì?

Định nghĩa : Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y với kì vọng μ_X và μ_Y covariance của X, Y được tính bằng công thức :

Cov(X, Y)=E[(X−μ_X)*(Y−μ_Y)]

Các tính chất của Covariance :

  1. Cov(aX + b, cY + d)=acCov(X, Y) với a, b, c, d cho trước
  2. Cov(X1 + X2 ,Y)=Cov(X1, Y) + Cov(X2, Y)
  3. Cov(X, X)=Var(X)
  4. Cov(X, Y)=E(XY)−μ_X * μ_Y
  5. Var(X, Y)=Var(X) + Var(Y) + 2 * Cov(X, Y)
  6. Nếu X, Y độc lập thì Cov(X, Y)=0. Điều ngược lại chưa chắc đúng
Series NavigationHệ số tương quan (Correlation) >>