Hiện tượng khi chạy One-way ANOVA thì kiểm định ở bảng ANOVA và kiểm định sâu (Post Hoc) mâu thuẫn

This entry is part 23 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Ví dụ bảng anova cho sig =0.000<0.05 Nhưng kiểm định sâu thì không thấy cặp nào khác biệt

Trả lời: Không có gì sai ở đây cả vì thủ tục anova và thủ tục kiểm định sâu trong post hoc là khác nhau.

Nếu bắt buộc phải phân tích sâu ta có thể chọn lựa 1 vài cách sau

+ Đổi bài kiểm tra sâu trong phần post hoc

+ Thử kiểm định t test cho 2 hay 1 vài nhóm có chênh lệch mean nhiều nhất

+ Nếu không thể xử lý hay thư gửi data cho chúng tôi để nghiên cứu và là 1 tài liệu cho các bạn sau tham khảo

Series Navigation<< Có cần thực hiện nhiều kiểm định sâu mỗi loại trong One-way anova không?Hiện tương không trả về kết của của bài Robust tests trong bài One-way ANOVA (thống kê Welch hay Brown-Forsythe không hiển thị) >>