Hệ số tương quan (Correlation)

This entry is part 2 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0

Có thể bỏ qua

Sau Hiệp phương sai ta sẽ đến với một khái niệm vô cùng quen thuộc

Correlation là gì?

Định nghĩa : Correlation coefficient của hai biến X và Y được tính theo công thức

Cor(X,Y) = ρ= Cov(X, Y) / (σ_X * σ_Y)

Các tính chất của Corelation :

1. Correlation là Covariance được chuẩn hóa của hai biến X, Y

2. Correlation thể hiện một tỉ lệ, do đó nó không có đơn vị đo

3. −1 ≤ ρ ≤ 1 (ρ = −1 khi và chỉ khi Y = aX + b và a<0 và ρ =1 khi và chỉ khi Y = aX + b và a > 0)

Series Navigation<< Hiệp phương sai (Covariance)Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quan >>