Đánh giá vai trò của biến trung gian trong PLS SEM bằng phần mềm SmartPLS

This entry is part 14 of 23 in the series SMART PLS

Cập nhật: 04/11/2021 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Đánh giá vai trò của biến trung gian

Tiếp túc với bài viết trước. Xét mô hình ví dụ

Ở đây giả định các bạn nếu lên 1 giả thuyết về biến trung gian cụ thể. Như vậy để kết luận cho các giả thuyết này các bạn chỉ cần đi đến các đường dẫn tác động gián tiêp riêng chứa biến trung gian đó.

Trở lại với kết quả

D:\a\49.PNG

Xét giả thuyết Ha: COMP đóng vai trò trung gian trong tác động của QUAL lên CUSL. GiẢ thuyết này có sig tương ứng là 0.919 >0.05. Như vậy nó bị bác bỏ (xem dòng đuọc khoanh đỏ thứ 4)

Xét giả thuyết Hb: LIKE đóng vai trò trung gian trong tác động của QUAL lên CUSL. GiẢ thuyết này có sig tương ứng là 0.000<0.05. Như vậy nó được chấp nhận (xem dòng đuọc khoanh đỏ thứ 3)

Các lưu ý trong phân tích vai trò của biến trung gian trên SmartPLS

+ Ta có thể xét quan hệ X->M->Y mà không nhất thiết cần mọt mối quan hệ trực tiếp X->Y

+ Khi đặt giả thuyết nghiên cứu cũng chỉ nên xét đến quan hệ trung gian 1 tấng X->M->Y . Tránh các quan hệ lòng vòng kiểu X->M->N->P->Y rất khó giải thích

Xem thêm:

Đánh giá biến trung gian trên phần mềm AMOS

Đánh giá vài trò của biến trung gian với kiểm định Sobel

 

Series Navigation<< Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp trên SmartPLSSo sánh trung bình 2 mẫu độc lập trên SmartPLS >>