Có cần thực hiện nhiều kiểm định sâu mỗi loại trong One-way anova không?

This entry is part 22 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Lời khuyên là KHÔNG cần. Chọn 1 thôi. Chọn cách nào thì trình bày kết quả tương ứng

Series Navigation<< Dùng one way anova thay thế independent sample t test có được không (khi biến phân loại chỉ có 2 nhóm)?Hiện tượng khi chạy One-way ANOVA thì kiểm định ở bảng ANOVA và kiểm định sâu (Post Hoc) mâu thuẫn >>