Cách chạy mô hình có biến trung gian

Cập nhật: 25/10/2022 bởi admin1

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Phân tích biến trung gian trên SPSS

Trong một số bài viết tiêp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các kỹ thuật xử lý biến trung gian với SPSS

Nếu trong một mô hình xảy ra đồng thời 2 mối quan hệ A tác động đến B và B lại tác động lên C thì B được coi là 1 biến trung gian tác trong quá trình tác động của A lên C

Tất nhiên trong quá trình nghiên cứu mô hình ta có thể có hoặc không xét đến quan hệ trung gian này. Ta cũng có thể xét hoặc không xét đến mối quan hệ trực tiếp giữa A với C

Bài tiếp theo chúng ta sẽ xem xét việc đánh giá tác đông trung gian bằng Kiểm định Sobel