Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại thành phố Huế

Cập nhật: 17/03/2023 bởi admin0

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của

người tiêu dùng tại thành phố Huế. Mô hình của nghiên cứu được thiết lập dựa trên mô hình mở rộng của
lý thuyết hành vi hoạch định TPB (Theory of Planned Behaviour). Bằng phương pháp khảo sát trực tiếp
200 người tiêu dùng và sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation
Modeling), kết quả nghiên cứu cho thấy có hai nhân tố chính ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh qua
đó tác động gián tiếp đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại thành phố Huế là thái độ đối với
tiêu dùng xanh và mối quan tâm đến môi trường. Từ đó, để tiêu dùng xanh ngày càng phổ biến ở thành
phố Huế, cần nâng cao thái độ và sự hiểu biết quan tâm đến môi trường của người tiêu dùng nhằm tăng
cường ý định tiêu dùng, thúc đẩy hành vi mua xanh của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Huế.
Từ khóa: ý định tiêu dùng xanh, hành vi tiêu dùng xanh, lý thuyết hành vi hoạch định

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0002.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0003.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0004.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0005.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0006.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0007.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0008.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0009.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0010.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0011.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0012.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0013.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0014.jpg

F:\luận văn mẫu - website\bài báo\amos\ilovepdf_pages-to-jpg (1)\CAC_YEU_TO_ANH_HUONG_DEN_HANH_VI_TIEU_DUNG_XANH_CU_page-0015.jpg