Các dạng mô hình được hỗ trợ trong PROCESS macro By Andrew F. Hayes

This entry is part 19 of 20 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 10/04/2022 bởi admin0

Các dạng mô hình ở đây cũng chưa phải là đầy đủ nhất. Khi có thêm thông tin mình sẽ cập nhật ở đây. Tuy nhiên có lẽ sẽ có những mô hình mà các bạn chẳng bao giờ gặp cả. Các dạng thường gặp là 1 và 4 thì chúng mình đã có những bài giới thiệu riêng.

Các bạn kéo xuống xem, mỗi trang có 10 mô hình. Và chú ý là ở các phiên bản ra sau sẽ có thêm 1 số mô hình cũng như sẽ ngừng hỗ trợ 1 số dạng mô hình nhé.

C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-04.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-05.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-06.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-07.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-08.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-09.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-10.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-11.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-12.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-13.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-14.png C:\Users\Admin\Pictures\template hayes\Templates hayes-15.png

Series Navigation<< Đọc thêm: PROCESS macro- Công cụ xử lý biến trung gian, biến điều tiếtSo sánh hồi quy và 1 số phân tích trên SPSS- AMOS- Smart PLS >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8