Biến trung gian và đánh giá vai trò của biến trung gian trong SEM bằng phần mềm AMOS

This entry is part 19 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 12/03/2023 bởi admin0

Quy lại với mô hình ở bài viết trước.

Xét quan hệ tác động gián tiêp của C lên A có đến 3 mối quan hệ đó là

(1) C–>X–>A

(2) C–>Y–>A

(3)C–>X–>Y–>A

Lúc này các biến X, Y được gọi là biến trung gian.

Đểm xem biến nào thực sự có tác động trung gian (mối quan hệ đó phải có ý nghĩa thống kê) chúng ta có thể sử dung Plugin . Cách sử dụng các bạn xem lại ở đây nhé https://vaxidi.com/xem-xet-vai-tro-bien-trung-gian-voi-plug-in-indirect-effect-tren-amos

Tại output có khá nhiều mối quan hệ, ở đây ta chỉ cần chú ý đến các mối quan hệ mà mình quan tâm

Xét ví dụ trên ta thu được kết quả sau

Như vậy chỉ có X đóng vai tròn trung gian trong quan hệ (sig=0.014<0.05)

Ta có thể nó rẵng chuyển tải một tác động dương của C lên A, do hệ số ước lượng là dương

So với sobel Test tính băng plugin này có 2 ưu điểm

+ Một là nhanh

+ Hai là không nhât thiết phải có một quan hệ trực tiếp kiểu C–>A

+ Ba là không hạn chế số lượng và câu trúc biến trung gian (theo kiểu X–>Y)

Xem thêm:

+ Kiểm đinh Sobel cho tác động của biến trung gian: https://vaxidi.com/kiem-dinh-sobel

+ Đánh giá biến trung gian trong mô hinh PLS SEM: https://vaxidi.com/danh-gia-vai-tro-cua-bien-trung-gian-trong-pls-sem-bang-phan-mem-smartpls

Series Navigation<< Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợpPlug in Validity and Reliability Test (bản amos 24 trở lên) >>